projecten

Transformatie Westelijke Havengebied

Sloterdijk I en II


Omdat de ruimte in Nederland beperkt is zullen we in de stad steeds vaker functies gaan combineren. In de praktijk betekend dat monofunctionele werkgebieden gaan mengen met wonen. Het westelijk havengebied van Amsterdam is een  potentiele ontwikkelocatie waar gemengd kan worden; wonen en werken samen op een plek. Productief werken op middelgrote schaal, bestaande bedrijf economisch perspectief geven en het toevoegen van verblijftkwaliteit zijn speerpunten van deze menging. Deze concentratie van hoog stedelijk wonen, economische activiteiten en infrastructuur in grotere stedelijke gebieden noemen we het agglomeratie-effect. Wij hebben een set van ruimtelijke regels gemaakt waardoor het gebied op een dynamische manier kan ontwikkelen. Zo kunnen initiatiefnemers zelf ontwikkelen, en worden er tegelijk kansen geboden voor collectieve oplossingen op wijkniveau. Dit koppelen van lokaal initiatief aan slimme schaalvoordelen is uniek! 


Identiteit Haarlem

Metropoolregio Amsterdam (MRA)


Voor de steden in Nederland is het belangrijk om samen te werken om niet onderling de concurrentie aan te gaan maar juist om elkaar te versterken. Wij mochten voor 9 gebieden, waaronder Haarlem, aan de slag om de identeit te duiden en te versterken.

Dit gaat verder dan alleen een icoon of slogan, het is de specifieke  ruimtelijke kwaliteit en de kracht van deze stad. Bij Haarlem is dat het culiniaire historische centrum, de ligging nabij de duinen en de unieke gestapelde woning, de "rood-wit" typologie. Deze kracht wordt de komende jaren verder versterkt door de ontwikkelzones rondom de oost- en zuidzijde van het centrum. Dit zorgt er voor dat de stad op regionale schaal functionele tegenspits organiseerd, de menging van wonen-werken met nieuwe vormen van werk aangevuld wordt en de balans van woningaanbod divers en aantrekkelijk blijft. Daarmee wordt Haarlem nog mooier en doet het een handreiking naar haar omliggende steden voor een succesvolle samenwerking! 

de menselijk maat

het startpunt van ontwerp


wij begrijpen als geen ander dat elk mens een eigen verhaal heeft. Dat verhaal heeft veel te maken met onze unieke eigenschappen. Denk daarbij aan fysieke eigenschappen als lengte en gezondheid,  maar ook  zachte eigenschappen als emotie en karakter. Deze set eigenschappen maakt dat we bijvoorbeeld overwegend theoretisch of praktisch bezig willen zijn, risico durven nemen of juist even afwachten. Omdat deze menselijke maat vaak achterblijft in het proces van stedelijke ontwikkeling hebben wij een platform opgericht. Samen met een netwerk van professionals geven wij advies over de inclusieve stad; het begeleiden en vormgeven van een actief proces om zo samen te bouwen aan onze leefomgeving!

Ontwerp Onderzoek - Economie

gemeente Utrecht


De vierde grote stad van Nederland heeft met

352.795 inwoners (2019) een grote betekening voor de Nederlandse economie. Niet alleen de inwoners van Domstad, maar ook voor de inwoners van de kleinere steden en dorpen in de regio rondom Utrecht maken dat deze stad uitstekend functioneerd. Zoals het PBL benoemd "steden zijn de motor van de NL economie". De economische activiteiten in Utrecht vinden plaats op verschillende plekken, zowel in monofunctionele werkgebieden als in gemengde hoogstedelijke omgeving. Wij deden onderzoek naar de menging van de verschillende woon-werkmilieu's om

daar de specifieke economische activiteiten aan te koppelenen en de bijdrage aan het Bruto Regionaal Product te destilleren. De vestigingsvoorwaarden en profilering van de stad worden daarmee inzichtelijk: voor het eerst worden deze gegevens op kaart weergeven en bekijken we waar deze structuren elkaar kunnen versterken.

Integrale Visie Zaandam

gemeente Zaandam


De stad aan de Zaan, waar de inwoners zich Zaankanters noemen, heeft zeer veel potentie om door te ontwikkelen; het is een plek waar meerdere opgaves van verschillende schaalniveau's bij elkaar komen. De nieuw te plannen woningen in combinatie met bestaande woningen kan allereerst kwaliteit toevoegen aan de stad. De orientatie van de stad op het water kan zich zo tweezijdig ontwikkelen, zodat ook de oostzijde van de stad zich kan ontplooien. Verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is stap één. Als tweede is het belangrijk om voldoende draagvlak voor voorzieningen en vervoerswaarde te creëren. Zo kunnen nieuwe OV-lijnen in Zaandam de bereikbaarheid verbeteren en verbinden deze lijnen het regionale netwerk. Het overstappunt van regionaal naar nationaal openbaar vervoer komt daarmee verder buiten de kernstad Amsterdam te liggen wat meerdere voordelen heeft. De stad aan de Zaan bouwt daarmee voort op haar eigen karakter!

Ontwerp Openbare Ruimte Houthaven

Westelijke Havengebied - Amsterdam


Wij mochten invulling geven aan het "Plan Openbare Ruimte Houthaven" om zo afspraken over de inrichting van de openbare ruimte vast te stellen. Het originele plan is vastgesteld in 2008, sinds die tijd is er veel aangepast. Leidende principes in dit plan zijn de verbinding met het water, de wisselende kadebreedtes en de groene verbinding met het Park Houthaven. Om deze principes te concretiseren hebben wij het ontwerp gemaakt voor de Pontsteiger en Blok 0. Beide deelgebieden vallen onder de "bijzondere locaties" waar veel wensen bij elkaar komen. Met name de grens naar het bestaande havengebied, en daarmee de milieucontouren en het grotere vrachtvervoer waren aspecten met grote invloed bij Blok 0. Bij de Pontsteiger waren vooral de schaal en maat van de bebouwing, de verblijfskwaliteit voor de voetganger en de constructieve aspecten met de onderliggende parkeergarage belangrijke ontwerpuitdagingen. De eerste woninen zijn reeds opgeleverd, de totale doorlooptijd van de max 2750 woningen zal eind 2021 zijn.

Ontwerp Openbare Ruimte

de Clerqstraat - Stadsdeel West - Amsterdam


De openbare ruimte staat onder druk. Deze ruimte is maatschappelijk erg belangrijk omdat we hier elkaar ontmoeten, van ideeën wisselen, samenkomen en bewegen. Dagelijks faciliteerd de stad het leven van vele gebruikers zoals bewoners, bezoekers, ondernemers, toeristen, werknemers, die de ruimte elk weer anders gebruiken. Het vergt precisie, vakmanschap en veel ervaring om deze ruimte met vele belangen te ontwerpen. We denken niet alleen aan de ontwerpopgave op het maaiveld, ook zien we het als kans om de binnenstad aan te sluiten op het warmtenet van Amsterdam om zo bij te dragen aan het programma "aardgasvrij". Zo ontstaat er meer ruimte voor boomwortels en kan de ondergrond het water van de stortregens beter absorberenWij zetten onze expertise in, hebben een klimaatbestendig, duurzaam en gebruiksvriendelijk ontwerp gemaakt en begeleiden het proces tot de oplevering.


Copyright © All Rights Reserved