projecten

Maaiveldontwerp Damplein

binnenstad Amsterdam


Een van de meest bekende pleinen van Nederland, Damplein in Amsterdam. Met veel plezier en aandacht  hebben we verschillende ontwerpen gemaakt van het plein aan de noordzijde, grenzend aan de Nieuwezijdsvoorburgwal. Een doorlopend straatprofiel wat samenvalt met het plein. We hebben veel ruimte gemaakt voor de voetganger en fietser en de bomenrij zal doorlopen over de gehele breedte. Met andere woorden, de bomen voor de koning komen er goed bij te staan! Ook de bestrating, graniet, zal tot de gevels doorgezet worden waardoor het plein eindelijk af is.

Ook het ondergrondse ontwerpwerk was onderdeel van dit ontwerp. De nieuwe metrotracees, bovenleiding, verlichting, verkeerskundig ontwerp en bus- en tramhaltes zijn onderdeel van het ontwerp. Ons integrale team pakt het met veel plezier op.


klik hier voor meer informatie 

visie strosteeg _plattegrond
visie strosteeg _geveltuin_4
Centrum-21-augustus-2020-34
visie strosteeg _binnenstad
visie strosteeg _lufo

Visie Strosteeg - Binnenstad Utrecht

een karaktervol stuk stad


In het hart van Utrecht staat een parkeergarage uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw. In 2028 zal deze gesloopt worden om daarna dit prachtige stukje binnenstad in oude glorie herstellen. Om deze nieuwe ontwikkeling richting te geven hebben we een visie voor de Strosteeg opgesteld.

De Strosteeg zal straks weer een verbinding vormen tussen de Springweg en de Oudegracht, Dit past bij de historische structuur van de stad waarbij grote straten lopen in noord-zuidrichting en kleinere straten in de oost-westrichting. De openbare ruimte is vooral bedoeld voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn er te gast. We willen vooral ruimte maken voor woningen met her en der een kleinschalige horeca of een winkeltje. In de straat is ruimte om een bankje of planten neer te zetten. Als laatste willen we het gebied groener maken. Niet alleen in de Strosteeg, maar ook door een hofje te maken aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing. Dit sluit aan bij de hofstructuur van de binnenstad. Het zal openbaar toegankelijk zijn maar krijgt een semi openbaar karakter door de ligging. Een prachtig stukje binnenstad! klik hier voor meer informatie 


Fietsnetwerk Gouda

Verkeerscirculatieplan 2022


We bouwen in Nederland in een waterrijk gebied. De ondergrond met zowel stevige als drassige lagen is van grote invloed op hoe we bouwen. Vanuit het kabinet is onlangs de brief "bodem en watersturend" verschenen waarin de urgentie op dit thema benadrukt is.

In Gouda merken ze dit elke dag; de bodemdaling is hier niet alleen landelijk maar ook in de stad goed merkbaar. Zowel straten als huizen zakken enkele mm tot cm per jaar. Wij hebben een advies gemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte voor fietsers, specifiek het materiaalgebruik en technisch advies. De lange lijnen zijn belangrijk voor een snelle bereikbaarheid, de indeling van de straat belangrijk voor bewoners en verblijfskwalteit en de fundering is met extra zorg bekeken om zettingsverschillen te voorkomen. advies materiaalkeuze fietsnetwerk_20221026_p4
advies materiaalkeuze fietsnetwerk_20221026_p4a
advies materiaalkeuze fietsnetwerk_20221026_p6

Structuurvisie Horapark Ede

gemengd wonen in de bosrijke natuur


een prachtig bosrijk gebied naast een waardevol Natuurnetwerk Nederland is van onschatbare waarde. De zogehete boskamers hebben een varierende grootte, die we hebben laten oplopen in gradient van parkuistraling tot rustiek wonen in het bos. Hierdoor konden we samen met de ontwikkelende partijen een minimale bandbreedte  van bebouwd oppervlakte opzoeken, die in veel gevallen goed aansloot bij een gemengd bijzonder programma met weinig verkeersaantrekkende werking. Een transformatie van bestaande banden, renovatie en nieuwbouw maken samen mogelijk dat dit gebied transformeert van een leegstaand kantorenpark anar een gemengde wijk die zich goed weet te verhouden met de prachtige natuur.

Het is een prachtig voorbeeld van een hybride samenwerken tussen verschillende overheden, private ontwerpbureau's in opdracht van lokale opdrachtgevers en gebruikers!

Transformatie Westelijke Havengebied

Sloterdijk I en II


Omdat de ruimte in Nederland beperkt is zullen we in de stad steeds vaker functies gaan combineren. In de praktijk betekend dat monofunctionele werkgebieden gaan mengen met wonen. Het westelijk havengebied van Amsterdam is een  potentiele ontwikkelocatie waar gemengd kan worden; wonen en werken samen op een plek. Productief werken op middelgrote schaal, bestaande bedrijf economisch perspectief geven en het toevoegen van verblijftkwaliteit zijn speerpunten van deze menging. Deze concentratie van hoog stedelijk wonen, economische activiteiten en infrastructuur in grotere stedelijke gebieden noemen we het agglomeratie-effect. Wij hebben een set van ruimtelijke regels gemaakt waardoor het gebied op een dynamische manier kan ontwikkelen. Zo kunnen initiatiefnemers zelf ontwikkelen, en worden er tegelijk kansen geboden voor collectieve oplossingen op wijkniveau. Dit koppelen van lokaal initiatief aan slimme schaalvoordelen is uniek! 


NZVBW_layoutwebsiteB
NZVBW_layoutwebsiteA
940x415_postzegelpark

Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam 

klimaatadaptatie en groen in hoogstedelijke context


Midden in de drukke stad ligt een kleine groeneoase; de Postzegelmarkt is omgedoopt tot ‘Postzegelpark’. Door het verleggen van de rijbaan en trambaan hebben we ruimte ontworpen voor groen, verblijven en rust. Het parkje heeft een verlaagde speelplek met een waterpomp, waardoor het regenwater bij grote buien goed afgevoerd wordt en in de zomer zorgt het voor verkoeling. De kroonlantaarns zorgen voor de authentieke look, er zijn ruim 20 extra bomen bijgekomen en het opheffen van 68 parkeerplaatsen maakt o.a. ruimte voor de doorgaande fietsroute van het Centraal Station naar het Koningsplein, meer beplanting voor insecten en kleine diersoorten en een klein terrasje bij de karakteristieke lunchroom "het stadspaleis". 


klik hier voor meer informatie rainproof


klik hier voor meer informatie op de website van gemeente Amsterdam


Ontwikkelkader Ede

#Identiteit Haarlem

Metropoolregio Amsterdam (MRA)


Voor de steden in Nederland is het belangrijk om samen te werken om niet onderling de concurrentie aan te gaan maar juist om elkaar te versterken. Wij mochten voor 9 gebieden, waaronder Haarlem, aan de slag om de identeit te duiden en te versterken.

Dit gaat verder dan alleen een icoon of slogan, het is de specifieke  ruimtelijke kwaliteit en de kracht van deze stad. Bij Haarlem is dat het culiniaire historische centrum, de ligging nabij de duinen en de unieke gestapelde woning, de "rood-wit" typologie. Deze kracht wordt de komende jaren verder versterkt door de ontwikkelzones rondom de oost- en zuidzijde van het centrum. Dit zorgt er voor dat de stad op regionale schaal functionele tegenspits organiseerd, de menging van wonen-werken met nieuwe vormen van werk aangevuld wordt en de balans van woningaanbod divers en aantrekkelijk blijft. 


klik hier voor het persbericht


klik hier voor meer informatie


Museum hotel gemeente Utrecht


De functies in de binnenstad van Utrecht zijn elk zeer uniek en verdienen een eigen plek met bijpassend ontwerp. Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd en het gebouw op het binnenterrein wordt gesloopt. Er komen 2 nieuwe gebouwen op het binnenterrein. Een voor het hotel: voor hotelkamers en horeca. En een voor het museum: voor tentoonstellingsruimte, museumcafé en theater.Het hotel krijgt een bijzonder concept: een museumhotel. Daarvoor is er een samenwerking met het Centraal Museum.Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt daardoor groener met zeer hoge verblijfskwaliteit. Uniek bij deze ontwikkeling is dat er geen parkeerplaatsen in het maaiveldontwerp zitten omdat we parkeernota toestaat de nabijgelegen parkeergarages te gebruiken.


klik hier voor meer informatie 

20200703_Museumhotel_Welstand totaal v1-44
20200703_Museumhotel_Welstand totaal v1-39
Museumhotel_massa_20221201

Stedelijke bereikbaarheid - Metro Amsterdam

de Clerqstraat - Stadsdeel West - Amsterdam


De openbare ruimte staat onder druk. Deze ruimte is maatschappelijk erg belangrijk omdat we hier elkaar ontmoeten, van ideeën wisselen, samenkomen en bewegen. Dagelijks faciliteerd de stad het leven van vele gebruikers zoals bewoners, bezoekers, ondernemers, toeristen, werknemers, die de ruimte elk weer anders gebruiken. Het vergt precisie, vakmanschap en veel ervaring om deze ruimte met vele belangen te ontwerpen. We denken niet alleen aan de ontwerpopgave op het maaiveld, ook zien we het als kans om de binnenstad aan te sluiten op het warmtenet van Amsterdam om zo bij te dragen aan het programma "aardgasvrij". Zo ontstaat er meer ruimte voor boomwortels en kan de ondergrond het water van de stortregens beter absorberen. Wij zetten onze expertise in, hebben een klimaatbestendig, duurzaam en gebruiksvriendelijk ontwerp gemaakt en begeleiden het proces tot de oplevering.


klik hier voor meer informatie
Ontwerp Onderzoek - Economie

gemeente Utrecht


De vierde grote stad van Nederland heeft met

352.795 inwoners (2019) een grote betekening voor de Nederlandse economie. Niet alleen de inwoners van Domstad, maar ook voor de inwoners van de kleinere steden en dorpen in de regio rondom Utrecht maken dat deze stad uitstekend functioneerd. Zoals het PBL benoemd "steden zijn de motor van de NL economie". De economische activiteiten in Utrecht vinden plaats op verschillende plekken, zowel in monofunctionele werkgebieden als in gemengde hoogstedelijke omgeving. Wij deden onderzoek naar de menging van de verschillende woon-werkmilieu's om

daar de specifieke economische activiteiten aan te koppelenen en de bijdrage aan het Bruto Regionaal Product te destilleren. De vestigingsvoorwaarden en profilering van de stad worden daarmee inzichtelijk: voor het eerst worden deze gegevens op kaart weergeven en bekijken we waar deze structuren elkaar kunnen versterken.


klik hier voor meer informatie

Integrale Visie Zaandam

gemeente Zaandam


De stad aan de Zaan, waar de inwoners zich Zaankanters noemen, heeft zeer veel potentie om door te ontwikkelen; het is een plek waar meerdere opgaves van verschillende schaalniveau's bij elkaar komen. De nieuw te plannen woningen in combinatie met bestaande woningen kan allereerst kwaliteit toevoegen aan de stad. De orientatie van de stad op het water kan zich zo tweezijdig ontwikkelen, zodat ook de oostzijde van de stad zich kan ontplooien. Verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is stap één. Als tweede is het belangrijk om voldoende draagvlak voor voorzieningen en vervoerswaarde te creëren. Zo kunnen nieuwe OV-lijnen in Zaandam de bereikbaarheid verbeteren en verbinden deze lijnen het regionale netwerk. Het overstappunt van regionaal naar nationaal openbaar vervoer komt daarmee verder buiten de kernstad Amsterdam te liggen wat meerdere voordelen heeft. De stad aan de Zaan bouwt daarmee voort op haar eigen karakter!

Ontwerp Openbare Ruimte Houthaven

Westelijke Havengebied - Amsterdam


Wij mochten invulling geven aan het "Plan Openbare Ruimte Houthaven" om zo afspraken over de inrichting van de openbare ruimte vast te stellen. Het originele plan is vastgesteld in 2008, sinds die tijd is er veel aangepast. Leidende principes in dit plan zijn de verbinding met het water, de wisselende kadebreedtes en de groene verbinding met het Park Houthaven. Om deze principes te concretiseren hebben wij het ontwerp gemaakt voor de Pontsteiger en Blok 0. Beide deelgebieden vallen onder de "bijzondere locaties" waar veel wensen bij elkaar komen. Met name de grens naar het bestaande havengebied, en daarmee de milieucontouren en het grotere vrachtvervoer waren aspecten met grote invloed bij Blok 0. Bij de Pontsteiger waren vooral de schaal en maat van de bebouwing, de verblijfskwaliteit voor de voetganger en de constructieve aspecten met de onderliggende parkeergarage belangrijke ontwerpuitdagingen. De eerste woninen zijn reeds opgeleverd, de totale doorlooptijd van de max 2750 woningen zal eind 2021 zijn.


klik hier voor meer informatie

200605 Houthaven4
200605 Houthaven
200605 Houthaven2
200605 Houthaven3
Clerqstraat-Bilderdijkstraat 20190606_4
Schermafbeelding 2019-09-09 om 17.39.11
Schermafbeelding 2019-09-09 om 17.31.41

Ontwerp Openbare Ruimte

de Clerqstraat - Stadsdeel West - Amsterdam


De openbare ruimte staat onder druk. Deze ruimte is maatschappelijk erg belangrijk omdat we hier elkaar ontmoeten, van ideeën wisselen, samenkomen en bewegen. Dagelijks faciliteerd de stad het leven van vele gebruikers zoals bewoners, bezoekers, ondernemers, toeristen, werknemers, die de ruimte elk weer anders gebruiken. Het vergt precisie, vakmanschap en veel ervaring om deze ruimte met vele belangen te ontwerpen. We denken niet alleen aan de ontwerpopgave op het maaiveld, ook zien we het als kans om de binnenstad aan te sluiten op het warmtenet van Amsterdam om zo bij te dragen aan het programma "aardgasvrij". Zo ontstaat er meer ruimte voor boomwortels en kan de ondergrond het water van de stortregens beter absorberen. Wij zetten onze expertise in, hebben een klimaatbestendig, duurzaam en gebruiksvriendelijk ontwerp gemaakt en begeleiden het proces tot de oplevering.


klik hier voor meer informatie